Хөдөлмөр зуучлалын үйлчилгээ

Ажил олгогч болон ажил хайгчдыг бүртгэж, мэдээлэлээр хангах, зөвөлгөө өгөх, үйлчилгээ үзүүлнэ.

Ажил мэргэжилийн чиг баримтын зөвөлгөө өгнө.

Ажил олгогч ажил хайгчийг холбож ажилд зуучилна.