ERP байгууллагын нөөцийн удирдлага

Байгууллагатай холбоотой бүх мэдээллийг нэгтгэснээр нөөцийн бүртгэл, төлөвлөлтийг оновчтой болгож, үйл ажиллагааг уян хатан, түргэн шуурхай явуулах боломжийг олгодог.

  • Борлуулалт
  • Санхүү
  • Үйлдвэрлэл
  • Үйлчилгээ
  • Захиалагчийн Харилцааны Менежмент - CRM
  • Хүний нөөцийн менежмент
  • Хэвлэлийн менежмент